Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

การให้คำปรึกษาหรือการรายงาน

การขอคำปรึกษาและการรายงานการละเมิด
พนักงานทุกคนที่มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจเหล่านี้ หรือผู้ที่รู้ถึงการกระทำที่เป็นหรืออาจละเมิดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิเหล่านี้ ควรได้รับการสนับสนุนให้ปรึกษาหารือกับหรือรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวทันที หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือองค์กรที่รับผิดชอบด้านจริยธรรมขององค์กรกลุ่มบริษัทนิชินโบะ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามระบบจริยธรรมของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

การดำเนินการในการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจ
ในกรณีที่มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจเหล่านี้ พนักงาน ที่กระทำการดังกล่าวอาจถูกลงโทษทางวินัยตามกฎการจ้างงาน นอกจากนี้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการไม่มีการแจ้งให้ทราบ อาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัย

1. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มนิชินโบะ
: 03-5695-8848 (สมาชิกศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการ)
: 03-5695-8849 (คณะกรรมการศูนย์สนับสนุนธุรกิจ)
: 03-5695-8850 (คณะกรรมการศูนย์สนับสนุนธุรกิจ)
: rinri@nisshinbo.co.jp (ประธานกรรมการ)
แผนกต้อนรับ, แฟกซ์ : +81-3-5695-8851

2. ที่ปรึกษาทั่วไป (สำนักงานกฎหมายนิชิโซโกะ)
: 03-3475-1641
: 03-3475-1579
: mukai@nishi-partners.gr.jp (Mr. Mukai)
: tomita@nishi-partners.gr.jp (Ms. Tomita)

3. เว็บไซต์นิชินโบะ : www.nisshinbo.co.jp

4. คณะกรรมการสำนักงานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมของ NSA
นายยูจิ คะโตะ
: (038)954444-51 Ext.213 062-5982567
: kato@nsa.co.th

นายบุญโชติ ลุยจันทร์
: (038)954444-51 Ext.425 089-9399130
: boonyachote@nsa.co.th

นายสาธิต จันทร์พรหม
: (038)954444-51 Ext.453 064-1812413
: sathit@nsa.co.th
: (038) 9544447