Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

 

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด เป็นบริษัทฯ ผลิตผ้าเบรกรถยนต์ มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรม กระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ประธานบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ภายใต้สโลแกน "ความปลอดภัยต้องมาเหนือทุกสิ่ง"
2. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะกำจัดความเป็นอันตรายต่างๆ และลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. บริษัทฯ จะให้กรอบสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดเตรียมสภาพการทำงานที่มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัยสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการทำงาน และเหมาะสมกับจุดประสงค์ ขนาด และบริบทขององค์กร รวมถึงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงผู้แทนของพนักงาน
8. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับพนักงานทุกคน
9. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้ดำเนินกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ