Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

 

ประวัติการก่อตั้ง

  2539 มิถุนายน ก่อตั้ง
  2540 ธันวาคม เริ่มต้นโรงงานจังหวัดระยอง
  2541 เมษายน เริ่มการผลิตก้ามเบรกประกอบ และชุดดรัมเบรกประกอบ สำหรับโรงงานประกอบรถยนต์
  2544 มกราคม ได้รับการรับรอง QS-9000 & ISO 9002
  2545 พฤศจิกายน ได้รับการรับรอง ISO 14001
  2550 เมษายน ได้รับการรับรอง ISO/TS 16949 : 2002
  2552 กุมภาพันธ์ ได้รับการรับรอง OSHAS 18001 : 2007
  2556 สิงหาคม ก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 2
  2557 มิถุนายน เริ่มต้นโรงงานแห่งที่ 2
  2560 ธันวาคม ได้รับการรับรอง ISO/TS 14001 : 2015
  2561 มีนาคม ได้รับการรับรอง ISO/TS 16949 : 2016
  2561 เมษายน โอนย้ายธุรกิจ Foundation Brake