Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

 

บริจาคเงินช่วยเหลือ มูลนิธิคนพิการ จ.น่าน

บริษัทได้ช่วยบริจาคเงิน แก่มูลนิธิสากลพื่อคนพิการภาคเหนือ ประจำจังหวัดน่าน
เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กพิการ ที่ยังต้องการ
ความช่วยเหลือและขาดแคลน