Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

 

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด เป็นบริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรม กระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อพนักงาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความความปลอดภัยมาดำเนินการ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ภายใต้สโลแกนที่ว่า "ความปลอดภัยต้องมาเหนือทุกสิ่ง" เราจะดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการปฏิบัติดัง ต่อไปนี้
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัท และจัดลำดับความสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. บริษัทฯ ถือว่าความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นหน้าที่และเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับพนักงานทุกคน ทุกระดับ
4. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยในสถานที่ทำงาน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและขจัดพฤติกรรมการทำงานที่อันตรายที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น และกิจกรรมของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับพนักงานทุกคน ทุกระดับ
7. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความ8. 8. ปลอดภัย รวมถึงควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง.
บริษัทฯ จะดำเนินการสื่อสาร ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสาธารณชน ได้รับทราบ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงและพัฒนาต่อการดำเนินการต่างๆ ในระบบการจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และทวนสอบผลการดำเนินการให้บรรลุผลตามนโยบายที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ