Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

การให้คำปรึกษาหรือการรายงาน

การขอคำปรึกษาและการรายงานการละเมิด
พนักงานทุกคนที่มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ทางธุรกิจเหล่านี้ หรือผู้ที่รู้ถึงการกระทำที่เป็นหรืออาจละเมิดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิเหล่านี้ ควรได้รับการสนับสนุนให้ปรึกษาหารือกับหรือรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวทันที หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือองค์กรที่รับผิดชอบด้านจริยธรรมขององค์กรกลุ่มบริษัทนิชินโบะ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาม ระบบจริยธรรมของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

การดำเนินการในการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจ
ในกรณีที่มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจเหล่านี้ พนักงาน ที่กระทำการดังกล่าวอาจถูกลงโทษทางวินัยตามกฎการจ้างงาน นอกจากนี้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการไม่มีการแจ้งให้ทราบ อาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัย

1. เว็บไซต์นิชินโบะ : www.nisshinbo.co.jp

2. คณะกรรมการสำนักงานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมของ NSA
- นายฮิโตชิ คามินากะ
โทร : 0 3895 4444-51
อีเมลล์ : kaminaga@nsa.co.th
- นายสาธิต จันทร์พรหม
โทร : 0 3895 4444-51 Ext.212, 06-4181-2413
อีเมลล์ : sathit@nsa.co.th
แฟกซ์ : 0 3895 4443, 0 3895 4447