Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มนิชินโบะ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของนิชินโบะทุกคนปฏิบัติตามที่ควาดหวังไว้ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทนิชินโบะ ตระหนักดีว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแนวทางนี้และเพื่อสร้างกรอบการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เหล่านี้ผู้บริหารระดับสูงจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่รับผิดชอบได้

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เราปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบอื่นๆ ที่ใช้ในประเทศ และภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการต่อต้านการผูกขาด การแข่งขันที่เป็นธรรม การค้าที่เป็นธรรมและเราทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรมทางสังคมที่ดี
เราไม่ได้มีส่วนร่วมในตกลงราคาขายร่วมเพื่อไม่ให้มีการแข่งขัน หรือการฮั้วประมูล หรือมีส่วนร่วมในการติดฉลากหลอกลวงหรือรับข้อมูลลับอย่างผิดกฎหมาย
เราไม่มีการละเมิด โดยใช้อำนาจซึ่งบังคับให้คู่ค้าทางธุรกิจของเราตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ
เราไม่ได้ยื่นข้อเสนอ หรือจัดเลี้ยงสังสรรค์ หรือของขวัญ ที่ผิดต่อจรรยาบรรณหรือผิดต่อ การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง นอกจากนี้เราจะไม่ใช้ตำแหน่งของเราในกลุ่มนิชินโบะ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เราไม่ได้ยื่นข้อเสนอ หรือยอมรับค่าตอบแทน หรือของขวัญ ที่อาจถูกตีความว่าเป็นสินบน หรือช่วยให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ผิดกฎหมายแก่นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากัน ทั้งภายในประเทศหรือในต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เรามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรม ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ในกิจกรรม การนำเข้าและการส่งออก
เราไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆ ของกลุ่มนิชินโบะหรือบุคคลที่สาม ซึ่งได้มาในระหว่างการดำเนินธุรกิจของเรา และไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ
เราปกป้องและจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราและไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการค้าภายใน หรือเปิดเผยข้อมูลที่อาจนำไปสู่การค้าภายในให้กับครอบครัว เพื่อนหรือคนอื่นๆ
เราเคร่งครัดในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
เราไม่มีความสัมพันธ์ในด้านใดๆ ของกิจกรรมทางธุรกิจ กับกองกำลังต่อต้านสังคม ที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อองค์กรและความมั่นคงของสังคม

สิ่งแวดล้อม
เราปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และเรากำหนดมาตรฐานการควบคุมในการปฏิบัติอย่างสมัครใจเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
เราประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเราตลอดช่วงอายุการใช้งานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ และสร้างเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน
เราจะจัดตั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งกลุ่มนิชินโบะ และพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการลดและการรีไซเคิลของเสีย ลดการปล่อยสารที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน หรือก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และใช้มาตรการความหลากหลายทางชีวภาพ
เราจะยกระดับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานทุกคนในกลุ่ม ด้วยการให้การศึกษาและชี้แนะให้เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างจิตสำนึก
เราใช้มาตรการเพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
รอบๆโรงงานและสำนักงานของเรา และเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์อย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

สิทธิมนุษยชน
เราเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล เคารพในลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล และไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา ลัทธิเพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ อายุกำเนิดหรือสถานภาพทางสังคม
เรามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อย่างไม่เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับโอกาสและการปฏิบัติ ในการจ้างงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ให้เต็มไปด้วยพลัง และความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ของคนที่สามารถพัฒนาและต่อยอดไปได้
เราไม่มีส่วนร่วมในการคุกคาม ข่มขู่ หรือการกระทำอื่นใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
เราไม่ยอมให้เกิดการบังคับใช้แรงงานเด็ก หรือการปฏิบัติอย่างทารุณแบบอื่นใดก็ตาม

สถานที่ปฏิบัติงาน
เราปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัย ในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
เราดำเนินกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบทั่วทั้งกลุ่มนิชินโบะ ส่งเสริมการบำรุงรักษาสุขภาพจิตและร่างกายของพนักงานแต่ละคน และสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ปลอดภัยและน่ารื่นรมย์
เราปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ได้กำหนดไว้ และให้ความใส่ใจอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อมีอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติเกิดขึ้น เราจะหาทางแก้ที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสียหาย โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาชีวิตของมนุษย์ และพยายามป้องกันการเกิดซ้ำอีกครั้ง

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เราได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยการพัฒนา และจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ออกสู่สังคม
เราจะแสวงหากรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าผ่าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การจัดจำหน่าย การใช้งาน บริการและการทิ้งทำลาย ตลอดอายุการใช้งาน
เราปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศเพื่อที่จะมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ และเราจะตั้งเป้าหมายการทำงานที่สูงขึ้นด้วยตนเอง
เราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับความปลอดภัย การทำงานของผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งานที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า
หากมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอาจส่งผล ต่อความปลอดภัยของลูกค้า เราจะเปิดเผยข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
เราจะสร้างระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อีกทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานทุกคน

การจัดซื้อจัดจ้าง
เราให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับทุกบริษัทในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนร่วมใน การทำธุรกรรมที่เป็นธรรมและโปร่งใส
เราเคารพคู่ค้าทางธุรกิจของเราในฐานะคู่ค้าที่เท่าเทียมกัน และมุ่งมั่นที่จะเติบโตร่วมกัน และการพัฒนาผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่นคง
เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและบรรทัดฐานทางสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดซื้อ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การรักษาสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในที่ทำงาน และการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา