Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญาองค์กรกลุ่มบริษัทนิชินโบะ

“เปลี่ยนแปลงและทำในสิ่งที่ท้าทาย สู่การสร้างอนาคตของโลกและผู้คน”
“โลก” ในปรัชญาบริษัท สอดคล้องกับ การรักษาสิ่งแวดล้อม
“ผู้คน” สอดคล้องกับ การคำนึงถึงสังคม
“เปลี่ยนแปลงและทำในสิ่งที่ท้าทาย สู่การสร้างอนาคต” สอดคล้องกับการบริหารแบบธรรมาภิบาล (เชิงรุกและเชิงรับ) ใน ESG “เปลี่ยนแปลงและทำในสิ่งที่ท้าทาย” ไม่ใช่หลักปฏิบัติเพียงครั้งเดียว แต่เป็นหลักปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อสร้างความเข้าใจหรือเกิดความตระหนักในเรื่อง ESG
ในขณะที่จิตสำนึกพื้นฐานของ “องค์กรสาธารณะ” “ซื่อสัตย์อยู่เสมอ” และ “นวัตกรรม” ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เจตนาที่มุ่งมั่นภายใต้ปรัชญาบริษัท :
บริษัทเป็นองค์กรสาธารณะ

ภายใต้หลักการ “บริษัทเป็นองค์กรสาธารณะ” บริษัทมีส่วนช่วย “โลก”และ “ผู้คน” ผ่านทางการดำเนินธุรกิจ และคืนผลกำไรให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน บริษัทคู่ค้า และชุมชน บริษัททำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานสาธารณะที่ระดมทุนจากผู้ถือหุ้น ว่าจ้างพนักงาน สร้างมูลค่าจากการซื้อขาย ทำกำไรจากการสร้างมูลค่าทางการซื้อขาย และปันผลกำไรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ซื่อสัตย์อยู่เสมอ
กลุ่มบริษัทนิชินโบะให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์อยู่เสมอ ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาความถูกต้องเป็นธรรม และซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน บริษัทคู่ค้าและชุมชน กลุ่มบริษัทนิชินโบะ จะดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าการซื้อขายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันจะรักษาชื่อเสียงของบริษัทในเรื่องความซื่อสัตย์ไว้

หัวใจสำคัญคือการยึดมั่นในความซื่อสัตย์อยู่เสมอ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีทัศนคติเรื่องความซื่อสัตย์ ยกระดับจริยธรรม และไม่ยินยอมปฏิบัติในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

นวัตกรรม
เราต้องจับตามองยุคสมัย ดูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และความต้องการของสังคมมนุษย์ ในขณะเดียวกันต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุหน้าที่ในฐานะองค์กรเพื่อสาธารณะ
นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้ว เรายังต้องสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ผ่านการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ องค์กร กระบวนการผลิต และโครงสร้าง และการพัฒนาสู่ตลาดโดยใช้มุมมองและแนวทางใหม่ๆ นวัตกรรมมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนในอนาคตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค่านิยม
ค่านิยม แสดงให้เห็นถึงคุณค่า และทัศนคติที่ถูกนำไปสร้างความตระหนักในปรัชญาบริษัท
- เราจะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสังคมที่มั่นคงยิ่งขึ้น ด้วยความซื่อสัตย์
- เราจะสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆเพื่อสร้างแรงบันดาล และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- เราจะให้ความสำคัญกับคุณค่าขององค์กรและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือหุ้น
- เราจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานของเราจะภาคภูมิใจทำงานด้วยความกระตือรือร้นและเข้ามามีส่วนร่วมพยายามทำสิ่งใหม่ๆด้วยกัน

~ ESG คืออะไร? ~
ESG ตั้งขึ้นมาเพื่อคำนึงถึงความสำคัญ “ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสังคม, และธรรมาภิบาล” ในอดีตมาตรการหลักในการประเมินมูลค่าการลงทุนของ บริษัท คือกระแสเงินสดของบริษัท อัตรากำไรและอื่นๆ แต่ในปี 2006 สหประชาชาตินำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็น SDGs มาใช้เป็นกรอบแนวคิดใหม่ทั้งหมด
ESG มีองค์ประกอบดังนี้
E: การป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรน้ำ
S: เคารพสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความหลากหลาย เป็นต้น
G: การฏิบัติตามข้อกำหนด, การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น