Nisshinbo Somboon Automotive co.,ltd.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญาองค์กรของกลุ่มนิชินโบะ
ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราเป็นการแสดงออกถึงคุณค่าที่เราแบ่งปันในฐานะสมาชิกของกลุ่มนิชินโบะ

เป็นสถาบันสาธารณะ
บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า องค์กรเป็นสถาบันสาธารณะซึ่งมุ่งมั่นในการตระหนัก
ถึงสังคมที่ยั่งยืน โดยการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
เราใส่ใจอยู่ตลอดเวลา และในทุกกิจกรรมของเราว่าเป้าหมายสูงสุดของกลุ่มของเราคือ การมีส่วนร่วมในสังคม
เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ด้วยการคัดสรร พัฒนาสังคมที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตที่สะดวกสบายในอนาคตระยะยาวได้

มีความชื่อสัตย์ จริงใจอย่างเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ
ความเคารพต่อวัฒนธรรมหลากหลายและประเพณีของโลก รวมทั้งความหลากหลาย ทางชีวภาพ เราจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและจริงใจ ด้วยความภาคภูมิใจที่เป็นบุคลากรขององค์กร
เราปฏิบัติตามหน้าที่อย่างรับผิดชอบต่อสังคมของเราในฐานะบุคคลากรขององค์กร โดยการปฏิบัติด้วยความสุจริตและด้วยความเป็นธรรมตลอดเวลา
เราให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายของประเทศและภูมิภาคทั่วโลก และยึดมั่นในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ
เราดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราด้วยการยอมรับย่างเต็มที่ว่า สภาพแวดล้อมของโลก
ขึ้นอยู่กับการรักษาความสมดุลที่กลมกลืนกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด และให้เราเป็นส่วนหนึ่ง
ของความสมดุลที่กลมกลืนนั้น

มีนวัตกรรม
ยึดมั่นในเจตนารมย์ของเรา ในการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเราจะสร้างอนาคตที่มีความสมบูรณ์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา
เรามุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่มั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขโดยการสร้างคุณค่าใหม่และรักษาคุณค่าเดิม
เราพอใจกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเวลา และสิ่งแวดล้อม และกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ
เราสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน